Welkom in ons centrum!

Beste cursist

Welkom bij GO!CVO-IVORAN, een centrum waar vele paden elkaar kruisen. In ons aanbod vind je beroepsgerichte opleidingen, opleidingen die nuttig kunnen zijn in een professionele context of om verder te studeren en opleidingen voor persoonlijke ontplooiing. Dankzij het vertrouwen van duizenden cursisten en de gedrevenheid van al onze medewerkers, kunnen wij kwaliteitsvolle en dynamische lessen aanbieden op tien verschillende leslocaties.

Leerplezier en goede samenwerking staan voorop, zodat de lessen in optimale omstandigheden kunnen verlopen. Duidelijke afspraken zijn belangrijk; deze afspraken vind je terug in dit centrumreglement. We streven ernaar om iedereen persoonlijk de nodige aandacht te schenken. Bij vragen of constructieve voorstellen om onze (samen)werking te verbeteren, is je docent je eerste aanspreekpunt. Daarnaast kan je ook terecht op ons secretariaat, bij de vakgroepverantwoordelijke, trajectbegeleider of bij het directieteam. Alle contactgegevens vind je terug op onze website.

Veel plezier en succes met je opleiding!

Directieteam CVO-IVORAN Nathalie Schacht
Nathalie Schacht
Waarnemend directeur


ALGEMENE INFORMATIE


In GO!CVO-IVORAN is elke cursist een VIP !

Het centrumreglement van GO!CVO-IVORAN werd opgesteld op 01/09/06 en het laatst gewijzigd op 08/11/2016. Het werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van scholengroep 1, inrichtende macht van dit CVO en wordt regelmatig geactualiseerd.

Waar in deze tekst verwezen wordt naar de cursist, worden voor de minderjarige cursist in een aantal gevallen de personen bedoeld die deze cursist in feite of in rechte onder hun bewaring hebben.

TERUG NAAR BOVEN


GO!CVO-IVORAN en de structuur van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Het Centrum voor VolwassenenOnderwijs (CVO) IVORAN maakt deel uit van het Gemeenschapsonderwijs (GO! onderwijs) van de Vlaamse Gemeenschap.

Het Bijzonder Decreet betreffende het Gemeenschapsonderwijs van 14 juli 1998 bepaalt dat het GO! onderwijs wordt geleid en beheerd vanuit 3 niveaus die elkaar aanvullen, maar die elk hun bevoegdheden hebben.

   1. LOKALE NIVEAU
    Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door de directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad.
    De schoolraad is samengesteld uit:

    • De directeur
    • 3 leden verkozen door en uit het personeel
    • 2 gecoöpteerde leden uit de lokale sociale, economische en culturele milieus
    • 3 gekozenen door en uit de meerderjarige cursisten.

    Je vindt meer informatie over de schoolraad onder het IVORAN-centrumteam

    Hoofdzetel en secretariaat
    Pastoor Vandenhoudtstraat 8 – 2950 Kapellen
    Telefoon: 03 605 40 78
    E-mail: [email protected]
    Website: www.ivoran.be

    Waarnemend directeur van GO!CVO-IVORAN is mevrouw Nathalie Schacht. Je kan haar bereiken via [email protected].

   2. TUSSENNIVEAU
    Op het tussenniveau zijn er 28 scholengroepen gevormd, met heel wat bevoegdheden.
    Zij worden bestuurd door:

    • Een algemene vergadering
    • Een raad van bestuur
    • Een algemeen directeur
    • Een college van directeurs.

    GO!CVO-IVORAN behoort tot scholengroep 1 Antwerpen. De raad van bestuur van de scholengroep treedt op als inrichtende macht van het CVO. Algemeen directeur a.i. van de scholengroep is mevrouw Danielle Van Ast.

    Algemeen secretariaat
    Thonetlaan 106A – 2050 Antwerpen
    Telefoon: 03 360 82 90
    Fax: 03 360 82 99
    E-mail: [email protected]

   3. CENTRALE NIVEAU
    Op het centrale niveau zijn de Raad van het Gemeenschapsonderwijs en de afgevaardigd bestuurder bevoegd. Afgevaardigd bestuurder is mevrouw Raymonda VerdyckGO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
    Huis van het GO!
    Willebroekkaai 36 – 1000 Brussel
    Telefoon: 02 790 92 00
    Fax: 02 790 92 01
    E-mail: [email protected]
    Website: www.g-o.be

TERUG NAAR BOVEN


Het IVORAN-centrumteam

De scholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zijn democratisch. Informatie, coördinatie en medezeggenschap zijn fundamentele begrippen in de algemene beleidsvisie. Ook GO!CVO‑IVORAN hecht in haar organisatie en werking veel waarde aan inspraak en participatie.

Ons volledig centrumteam bestaat uit:

   • De directeur
   • De adjunct-directeur
   • De vakcoördinatoren
   • De trajectbegeleiders
   • Het onderwijzend personeel
   • Het administratief personeel

Verder zijn er de volgende participatieorganen:

   1. DE SCHOOLRAAD
    Deze raad is een inspraakorgaan dat overlegt met de directeur en advies geeft. Hij bestaat uit personeelsleden, meerderjarige cursisten en vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus). De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem. In het volwassenenonderwijs wordt de schoolraad verkozen voor een periode van 2 jaar.
   2. DE AGOGISCHE RAAD
    Deze raad wordt verkozen door en uit het personeel. Het is een adviesorgaan bevoegd voor agogische aangelegenheden.
   3. VAKGROEPWERKING
    Een goed uitgebouwde en actieve vakgroepwerking maakt systematisch overleg tussen de verschillende collega’s uit eenzelfde vakgebied mogelijk.
   4. PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST
    Het centrumteam werkt ook nauw samen met de leden van de Pedagogische Begeleidingsdienst.

TERUG NAAR BOVEN


GO!CVO-IVORAN en het Agogisch Project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

GO!CVO-IVORAN wil in de eerste plaats kwaliteitsonderwijs verstrekken. Verder streven wij er ook naar om cursisten optimale ontwikkelingskansen te bieden en ze te begeleiden tot positief denkende en kritische personen.

Het agogisch project en onze onderwijsvisie en -strategie zijn vastgelegd in het Pedagogisch Project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (PPGO!). Ook de beleidsvisie van het CVO is afgestemd op dit unieke project.

Het PPGO! heeft een pluralistische grondslag. Het beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de Rechten van het Kind. Het PPGO! streeft de totale ontwikkeling van de persoon na en heeft daarbij oog voor de optimale ontwikkeling van elke individuele cursist. De integrale tekst ervan is terug te vinden op www.g-o.be.

Ons agogisch project opteert voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en beoogt de vorming van vrije mensen. In de ontwikkelingsbegeleiding leggen wij de klemtoon én op de mens als individu én op de mens als gemeenschapswezen. Wij zijn er immers van overtuigd dat cursisten leren omgaan met de diversiteit binnen onze maatschappij minstens even belangrijk is als het verwerven van kennis.

TERUG NAAR BOVEN


STUDIEREGLEMENT


Toelatingsvoorwaarden

   1. Om in te schrijven voor een cursus moet je voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht. Dit betekent dat je op het ogenblik van je inschrijving:
    • Minimum 16 jaar bent.
    • Ofwel minimum 15 jaar én de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair onderwijs gevolgd hebt.
   2. Om toegelaten te worden tot een aanvangsmodule of een losstaande module is geen voorkennis vereist.
   3. Om toegelaten te worden tot een vervolgmodule moet je:
    • Geslaagd zijn in de voorgaande modules.
    • Ofwel beschikken over voldoende geachte attesten, certificaten of getuigschriften.
    • Ofwel de nodige beroepservaring kunnen bewijzen.
    • Ofwel slagen in een toelatingsproef of niveautest.
    • Een vrijstelling aanvragen. De directeur oordeelt dat je op basis van een ander diploma, certificaat of getuigschrift over voldoende kennis, vaardigheden en attitudes beschikt om in de module te starten.
   4. De toelatingsproef of niveautest is gratis en wordt bij voorkeur voor de inschrijving en in ieder geval vóór er 1/3 van de lestijd verstreken is, afgelegd. Deze proef gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die vereist zijn om de module in kwestie aan te vangen. Meer informatie over wat de toelatingsproeven of niveautesten voor de verschillende opleidingen precies inhouden, is te verkrijgen via het secretariaat of kan nagelezen worden op de website.
   5. Je levert het bewijs te beschikken over de Belgische nationaliteit of te voldoen aan de bepalingen van het wettig verblijf.
   6. Aan een cursist die uitgesloten werd, kan het CVO ook de twee daaropvolgende schooljaren een inschrijving weigeren (zie ook verder onder “Orde- en tuchtmaatregelen”).

TERUG NAAR BOVEN


Opleidingsspecifieke toelatingsvoorwaarden

Nederlands als Tweede Taal (NT2)

De organisatie en coördinatie van de intake, testing en doorverwijzing van cursisten die voor inschrijving niet beschikken over een studiebewijs NT2, gebeurt door het Agentschap voor Integratie en Inburgering (AII).

Als je een opleiding NT2 wenst te volgen, wordt je leertraject in samenspraak vastgelegd (voor of bij aanvang van de opleiding). Hierbij wordt rekening gehouden met jouw startcompetenties en jouw eindperspectief en – in voorkomend geval – met de vragen van de doorverwijzende instantie.

Tot de opleidingen Nederlands tweede taal van het studiegebied NT2 kunnen ook 12- tot 16-jarige leerlingen uit het voltijds secundair onderwijs toegelaten worden. Als je tot deze groep behoort, gelden de volgende specifieke toelatingsvoorwaarden:

   • Je neemt op vrijwillige basis deel.
   • Je volgt de opleiding buiten de lesuren van de school voor secundair onderwijs.
   • De school voor secundair onderwijs levert aan jou een attest af waarin ten minste volgende elementen zijn opgenomen (dit attest wordt bij inschrijving toegevoegd aan je cursistendossier in het organiserende Centrum voor Volwassenenonderwijs).
   • Een omschrijving van je taalachterstand in functie van de opleiding die je in het secundair onderwijs volgt.
   • De contactgegevens van de persoon die door de school voor secundair onderwijs wordt aangeduid voor de opvolging van de modules of de opleiding waarvoor je binnen het centrum bent ingeschreven.

Indien nodig contacteren wij vanuit het centrum de contactpersoon van de school voor secundair onderwijs, bijvoorbeeld bij vroegtijdige stopzetting of bij stagnerende leervorderingen.

Tweedekansonderwijs (TKO)

Om in te schrijven in het Tweedekansonderwijs moet je minstens 18 jaar zijn. Voor een intakegesprek, bv. over eventuele vrijstellingen, neem je contact op met de trajectbegeleiding TKO via [email protected].

TERUG NAAR BOVEN

Inschrijvingen, wijzigingen en annuleringen

   1. Als je je voor een cursus wenst in te schrijven, bied je je aan op het secretariaat. Ben je jonger  dan 18 jaar, dan ben je vergezeld door één van je ouders.
   2. De inschrijving voor een cursus is pas geldig nadat aan alle inschrijvingsvoorwaarden is voldaan.
    • Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.
    • Je verstrekt bij inschrijving de correcte gegevens en overhandigt een geldig identiteitsbewijs. Indien je niet over de Belgische nationaliteit beschikt, dien je een bewijs van wettig verblijf voor te leggen.
    • Je legt de nodige attesten en/of diploma’s voor (een kopie volstaat), je hebt een vrijstellingsdossier of je slaagt in een toelatingsproef of niveautest.
    • Je betaalt het inschrijvingsgeld en (voor de cursussen auto en lassen) het verschuldigde bedrag voor de grondstoffen. Ben je vrijgesteld van inschrijvingsgeld of kan je genieten van een verminderd tarief, dan leg je, op het ogenblik van de inschrijving, het officiële document voor waaruit dit recht blijkt.
    • Je verklaart je akkoord met het centrumreglement en het agogisch project van het centrum.
    • Je ontvangt het inschrijvingsformulier, ondertekend door een verantwoordelijke.
    • Je controleert of alle gegevens op het inschrijvingsformulier correct zijn. Je moet dit formulier, dat geldt als betalingsbewijs, kunnen voorleggen tijdens de eerste les en – indien hier expliciet om wordt gevraagd – ook op een later tijdstip in de loop van het hele schooljaar.
   3. Wat breng je mee bij de inschrijving?
    Op basis van volgende informatie kunnen wij het administratieve dossier volledig in orde brengen. Op die manier zijn wij ervan verzekerd dat wij in de toekomst correct ingevulde diploma’s, certificaten, deelcertificaten, getuigschriften of attesten kunnen afleveren.

    • Een geldig identiteitsbewijs.
    • Een bewijs van wettig verblijf indien je niet over de Belgische nationaliteit beschikt.
    • De getuigschriften en attesten die vroeger werden behaald.
    • Kwitanties van betalingen van inschrijvingsgeld of andere bewijsstukken ter staving van de vrijstelling of vermindering van inschrijvingsgeld.
    • Eventueel: vrijstellingsdossier.
    • Eventueel: een aanvraag voor educatief verlof.
   4. Voor elke cursus is er een maximum aantal toegelaten cursisten. Indien een cursus volzet is, kan het centrum een wachtlijst aanleggen. Het centrum respecteert hierbij de volgorde van inschrijving. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor inschrijvingen in de opleidingen van het studiegebied Nederlands tweede taal. In deze opleidingen hebben volgende doelgroepen voorrang bij inschrijving indien zich een capaciteitstekort voordoet:
    • Cursisten die een inburgeringscontract ondertekend hebben met het onthaalbureau.
    • Cursisten die gevat zijn door het inwerkingsbeleid, zoals geregeld in het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid.
    • Cursisten die bereidheid om Nederlands te leren moeten aantonen zoals bedoeld in het decreet van 15 juli 2007 houdende de Vlaamse Wooncode.
   5. Wijziging van afdeling of klas kan gedurende de eerste twee lesmomenten van de cursus, wanneer de cursist voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en er nog vrije plaatsen zijn in de nieuwgekozen opleiding. Elke wijziging gebeurt in overleg met de directie en de betrokken docent(en) en moet gevolgd worden door een nieuwe inschrijving op het secretariaat. Een inschrijving is persoonlijk en kan dus nooit doorgegeven worden aan derden.
   6. Bij een geldige annulering kan het cursusgeld terugbetaald worden t.e.m. 1 werkdag vóór de aanvang van de cursus. Het is de directeur die oordeelt over de ontvankelijkheid van de vraag tot annulering. Om geldig te annuleren, bied je je aan op het secretariaat met het originele inschrijvingsformulier en met de documenten die de annulering staven. Bij een geldige annulering wordt op het cursusgeld wél een bedrag van € 13 ingehouden voor administratiekosten.
   7. Indien een cursus door de school is afgelast, wordt het cursusgeld volledig terugbetaald na het overhandigen van het originele inschrijvingsformulier. Het cursusgeld is eveneens volledig terugvorderbaar wanneer je niet slaagt in de opgelegde toelatingsproef of niveautest.
   8. Bij het tijdelijk opschorten van een cursus wegens overmacht (bv. door ziekte van de docent enz.) kan geen (gedeelte van het) cursusgeld teruggevraagd worden.
   9. Het centrum kan weigeren om een cursist die definitief uitgesloten werd, het volgende en het daaropvolgende schooljaar in te schrijven in het centrum.

    TERUG NAAR BOVEN

Bijdrageregeling

   1. Het te betalen cursusgeld bestaat uit:
    • Inschrijvingsgeld: behoudens wijzigingen opgelegd door de overheid, bedraagt het inschrijvingsgeld € 1,50/lestijd (voor NT2 € 0,60/lestijd). Voor het onderdeel Aanvullende Algemene Vorming binnen het Tweedekansonderwijs betaal je geen inschrijvingsgeld.
     Het verminderde tarief bedraagt € 0,30/lestijd. Het inschrijvingsgeld wordt volledig betaald bij inschrijving.
     Consulteer onze website voor het aantal lestijden van jouw module.
    • Grondstoffen: voor de cursussen uit de studiegebieden automechanica en lassen wordt bovenop het inschrijvingsgeld een extra bedrag gevraagd voor de grondstoffen.Het volledige bedrag voor de grondstoffen betaal je eveneens bij inschrijving. De prijs van de grondstoffen kan je raadplegen op onze website.Voor de cursussen uit het studiegebied koken betaal je de kostprijs van de ingrediënten zelf.
    • Cursusmateriaal: handboeken, cursussen en aangepaste veiligheidskledij (praktijklessen) betaal je bij inschrijving. Consulteer onze website voor de volledige prijslijst van het cursusmateriaal.
   2. Betalingen gebeuren bij voorkeur met Bancontact of met opleidingscheques. Opleidingscheques kunnen tot maximum 2 maanden na het begin van een cursus aangevraagd worden  Voor meer informatie over opleidingscheques: kijk op http://www.vdab.be/opleidingscheques/werknemers.shtml.
   3. Je betaalt per semester een maximum van € 300 inschrijvingsgeld per opleiding. Als je tijdens een semester verschillende opleidingen volgt, dan betaal je per gevolgde opleiding een maximum van € 300. Het eerste semester loopt van 1 september tot einde januari en het tweede semester loopt van einde januari/begin februari tot en met 30 juni.
    De plafonneringen zijn niet overdraagbaar naar een ander centrum. Het centrum moet jou bij inschrijving steeds een betalingsbewijs overhandigen. Daarmee kun je zelf aantonen dat je het plafond bereikt hebt.

    TERUG NAAR BOVEN

Vrijstelling of vermindering van inschrijvingsgeld

Je betaalt € 0,00 (+ cursusmateriaal) als je op het moment van inschrijving:

   • Asielzoeker bent.
   • Aanspraak kan maken op een leefloon of een inkomen verwerft via maatschappelijke dienstverlening.
   • Ten laste bent van een asielzoeker, iemand die aanspraak kan maken op een leefloon of een inkomen verwerft via het OCMW.
   • Een niet-werkende verplicht ingeschreven werkzoekende bent en nog geen recht hebt op een wachtuitkering.
   • Een inkomen verwerft uit een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering en je inschrijft voor een opleiding in het kader van een door de VDAB erkend traject naar werk.
   • Een inburgeringscontract hebt ondertekend (max. 1 jaar oud), een inburgeringsattest hebt behaald of een EVC-attest (permanent geldig) kan voorleggen. Dit geldt enkel als je je inschrijft voor een cursus NT2 in richtgraad 1 of 2.
   • AAV volgt binnen het Tweedekansonderwijs. Voor eventuele andere diplomagerichte opleidingen betaal je het normale tarief.
   • Je op het moment van je inschrijving nog niet voldaan hebt aan de voltijdse leerplicht (= maximum 15 jaar oud en nog geen twee jaar secundair onderwijs genoten of nog geen 16 jaar oud).A

Je attest mag niet ouder mag zijn dan 1 maand.

Je betaalt € 0,60 (+ cursusmateriaal) als je:

   • Een cursus NT2 richtgraad 1 of 2 volgt en geen inburgeringscontract afsluit of geen inburgeringsattest of EVC-attest kan voorleggen.
   • Een cursus NT2 richtgraad 3 of 4 volgt.

Je betaalt € 0,30 (+ cursusmateriaal) als je:

   • Een inkomen verwerft via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering (attest VDAB, RVA of syndicale organisatie, niet ouder dan één maand).
   • Op het moment van inschrijving in het bezit bent van één van volgende attesten:
    1. Een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een arbeidsongeschiktheid blijkt van ten minste 66%.
    2. Een attest waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten.
    3. Een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap blijkt.
    4. Een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een vermindering blijkt van het verdienvermogen tot een derde of minder van wat een gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen.
    5. Een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een vermindering blijkt van de zelfredzaamheid van ten minste zeven punten.

Voor deze categorieën wordt de vrijstelling van het inschrijvingsgeld slechts verleend tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (65 jaar). Er wordt wel vrijstelling verleend na 65 jaar indien je een attest hebt uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een vermindering blijkt van de zelfredzaamheid van ten minste zeven punten. Voor het attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap blijkt, is er enkel vrijstelling indien het attest werd aangevraagd voor de leeftijd van 65 jaar.

   • Ten laste bent van iemand uit bovenstaande categorieën.
   • Gedurende twee opeenvolgende schooljaren een opleiding uit een leergebied van de basiseducatie gevolgd hebt – in een CBE of in een CVO – gedurende ten minste 120 lestijden en dit voorafgaand aan het schooljaar van inschrijving in ons CVO. Deze vrijstelling wordt toegepast voor elke inschrijving in het centrum gedurende het betrokken schooljaar. Een cursist die zich tijdens het betrokken schooljaar inschrijft voor verschillende modules, wordt bij inschrijving voor elk van deze modules gedeeltelijk vrijgesteld van het inschrijvingsgeld.

Als je op het moment van inschrijving niet in het bezit bent van een attest waarmee het recht op vermindering of vrijstelling van inschrijvingsgeld wordt gestaafd, betaal je de volledige prijs. Wanneer je het attest – binnen 1 maand na de inschrijving – alsnog indient op het secretariaat, storten wij het te veel betaalde bedrag terug.

TERUG NAAR BOVEN

Premies

   1. Als je als cursist een eerste keer het diploma secundair onderwijs via het volwassenenonderwijs behaalt, wordt je een premie toegekend die gelijk is aan het inschrijvingsgeld dat je voor een opleiding hebt betaald.
   2. Concreet betreft dit de terugbetaling van het inschrijvingsgeld van de diplomagerichte opleiding die je in combinatie met de opleiding Aanvullende Algemene Vorming hebt gevolgd om een diploma secundair onderwijs te behalen.
   3. Bij GO!CVO-IVORAN gaat het om de volgende opleidingen:
    • in het studiegebied “Auto”:
     • Mecanicien personen- en lichte vrachtwagens
    • In het studiegebied “Mechanica-elektriciteit”:
     • BMBE-lasser + MIG/MAG-lasser
     • BMBE-lasser + TIG-lasser
     • MIG/MAG-lasser + TIG-lasser

Voor het bepalen van deze premie wordt het inschrijvingsgeld in rekening gebracht dat je betaald hebt, rekeninghoudend met de volledige of gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld waarvan je hebt genoten.

Om een premie te verkrijgen, moet je een aanvraagdossier indienen bij de afdeling Volwassenenonderwijs, 7A, Koning Albert II-laan 15 te 1210 Brussel. Dit aanvraagdossier bestaat uit:

   • Een ingevuld aanvraagformulier.
   • Een kopie van het behaalde diploma.
   • De originele bewijsstukken van het inschrijvingsgeld dat je voor de opleiding in kwestie hebt betaald, uitgereikt door het centrum of de centra waar je de opleiding geheel of gedeeltelijk hebt gevolgd. Op de betalingsbewijzen moet het aantal lestijden van de gevolgde opleidingsonderdelen vermeld worden.

In sommige studiegebieden zijn er modules die niet alleen deel uitmaken van een diplomagerichte opleiding, maar ook van andere opleidingen binnen datzelfde studiegebied. Dit zijn de zogenaamde gemeenschappelijke modules. In het geval je zo’n gemeenschappelijke module hebt gevolgd in een andere opleiding, maar later de stap zet naar een diplomagerichte opleiding, dan kan je bij het aanvragen van de premie ook het originele bewijsstuk van het inschrijvingsgeld voor de gemeenschappelijke module, in rekening brengen.

Je kan uiterlijk één jaar na het uitreiken van het diploma een premie aanvragen. Hierbij wordt rekening gehouden met de datum vermeld op het diploma.

De afdeling Volwassenenonderwijs informeert je na uiterlijk 45 kalenderdagen of het aanvraagdossier voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een premie. Indien dit het geval is, informeert de afdeling Volwassenenonderwijs je ook over de betalingstermijn waarbinnen de premie zal worden uitbetaald.

TERUG NAAR BOVEN

Documenten voor educatief verlof, kinderbijslag en vrijstelling van stempelcontrole

Alle documenten die door het CVO moeten opgesteld of ingevuld worden (kinderbijslag, vrijstelling stempelcontrole, attest van inschrijving en/of regelmatige aanwezigheid, enz.), worden aan het secretariaat afgegeven. Indien mogelijk worden ze onmiddellijk ingevuld door een administratief medewerker. In andere gevallen kunnen de documenten op een later tijdstip afgehaald worden.

Educatief verlof

Wanneer je een opleiding in een Centrum voor Volwassenenonderwijs volgt, heb je soms de mogelijkheid om extra verlof zonder loonverlies te krijgen. Je kan deze aanvullende vakantiedagen gebruiken om bijvoorbeeld de lessen te volgen of om thuis te studeren. Je werkgever ondervindt hiervan geen enkel financieel nadeel want deze dagen worden door de overheid aan hem terugbetaald.

Het aantal uren verlof waar je recht op hebt verschilt en is afhankelijk van het feit of de opleidingsuren al dan niet samenvallen met je werkuren. Ook het feit of de opleiding voorbereidt op een knelpuntberoep of leidt tot een eerste diploma secundair onderwijs maakt een verschil.

Alle info over het aantal uren verlof waarop je recht hebt, vind je hier.

Als je documenten voor educatief verlof wenst, meld je dit op het ogenblik van de inschrijving.

Wanneer educatief verlof opnemen?
Het educatief verlof moet opgenomen worden voor de einddatum van een cursus, vermeld op het inschrijvingsbewijs.

Cursus stopzetten?
Als je een cursus stopzet meld je dit onmiddellijk aan het secretariaat en krijg je een attest van de reeds gevolgde uren. Als je dit niet meldt ben je ongewettigd afwezig voor de rest van de cursus en word je gedurende 6 maanden geschorst voor het opnemen van educatief verlof.

Belangrijk!

   • Informeer vooraf of je werkgever bereid is educatief verlof te verlenen m.a.w. hiertoe  toestemming geeft.
   • De nodige documenten worden op het moment van de inschrijving aangemaakt als je deze aanvraagt. Het bewijs van inschrijving (1ste document) moet bij de werkgever ingediend worden binnen de 14 dagen na de start van de cursus.
   • Registratie van aanwezigheid: de docent registreert je aanwezigheid in het softwarepakket van het centrum.
   • Afwezigheid wettigen: voor educatief verlof moet elke afwezigheid gewettigd worden.
    Dit kan enkel omwille van:

    • ziekte van jezelf of een familielid dat onder hetzelfde dak woont, met een medisch attest
    • arbeidsprestaties tijdens de opleidingsuren bewezen door een verklaring van de werkgever
    • staking van het openbaar vervoer
    • uitzonderlijke weersomstandigheden
    • staking of ziekte leerkracht
    • sluiting onderwijsinstelling

Wettigingsattesten worden zo spoedig mogelijk afgegeven op het secretariaat. Indien je meer dan 10% van het aantal lestijden ongewettigd afwezig was, word je gedurende 6 maanden geschorst voor het opnemen van educatief verlof.

   • Attest van nauwgezette aanwezigheid: dit attest wordt door het secretariaat opgesteld aan het einde van een cursus of een trimester. Het attest van nauwgezette aanwezigheid moet zo snel mogelijk aan de werkgever worden bezorgd.

Meer info
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Dienst Verloven/Betaald Educatief verlof
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
Telefoon:  02 233 41 11
E-mail: [email protected]
Website: www.meta.fgov.be

TERUG NAAR BOVEN

Kinderbijslag

Indien je jonger bent dan 25 jaar en ten laste bent van één van de ouders, kunnen je ouders onder bepaalde voorwaarden nog genieten van kinderbijslag. Hiervoor moet het formulier P7 ingevuld worden. Dit formulier wordt normaal gezien naar je ouders gestuurd tijdens de maand september of oktober (op voorwaarde dat het schooljaar tevoren ook kinderbijslag werd getrokken en dat je je intussen niet inschreef als werkzoekende of in dienst trad bij een werkgever). Wanneer je ouders dit formulier niet ontvangen, kunnen zij dit aanvragen aan een kinderbijslagfonds.

Om recht te hebben op kinderbijslag moet je ingeschreven zijn voor gemiddeld 17 lesuren per week en regelmatig aanwezig zijn.

Alle vragen i.v.m. kinderbijslag kunnen gesteld worden aan het kinderbijslagfonds waarbij je ouders aangesloten zijn of aan:

Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag
Trierstraat 70
1040 Brussel
Telefoon: 02 237 21 11
Website: http://www.rkw.be/Nl/index.php

Vrijstelling van stempelcontrole

De bevoegdheid om vrijstelling van stempelcontrole te verlenen voor een studie, opleiding of stage werd op 1 januari 2017 overgedragen van RVA naar VDAB. Uitkeringsgerechtigde werkzoekenden die een vrijstelling van beschikbaarheid wensen voor het volgen van een  studie, opleiding of stage, moeten nu een aanvraag indienen bij VDAB. Alle cursisten die vóór 01/01/2017 al een vrijstelling hebben aangevraagd via de RVA, zullen verder opgevolgd worden door de RVA.

Ontvang je een uitkering van RVA en wil je bij GO!CVO-IVORAN een opleiding volgen? Dan kan je van VDAB een vrijstelling van beschikbaarheid krijgen als je aan de nodige voorwaarden voldoet. Let wel: sommige studies kunnen echter niet gevolgd worden zonder vrijstelling met behoud van uitkeringen (zie www.rva.be). We raden je dan ook aan je grondig te informeren voor je je komt inschrijven.

Om recht te hebben op vrijstelling van stempelcontrole moet je ingeschreven zijn voor minstens 20 lesuren per week, overdag gegeven (vóór 17 uur) en tijdens de werkweek, en regelmatig aanwezig zijn. VDAB kan echter nog andere criteria aanwenden om een vrijstelling toe te staan of te weigeren. De vakorganisatie, de VDAB en de RVA kunnen hier meer informatie over geven (www.vdab.be/opleidingen/vrijstellingen, VDAB-servicelijn 0800 30 700).

Krijg je een vrijstelling, dan moet je tijdens je opleiding niet op zoek gaan naar werk en niet ingaan op passende jobs. Zo heb je meer tijd om je volop te concentreren op je studie. Je behoudt bovendien je uitkering. Let wel: je blijft ingeschreven bij de VDAB en je houdt je aan de afspraken, vastgelegd met je bemiddelaar.

Wens je een vrijstelling van beschikbaarheid aan te vragen, dan voeg je bij je aanvraag een attest toe dat ingevuld wordt op het secretariaat van GO!CVO-IVORAN. Dit attest is geen inschrijvingsbewijs. Je vindt dit attest op www.vdab.be/vrijstellingen/attest. Je brengt dit best mee als je je komt inschrijven.

Voor opleidingen met een VDAB-opleidingsovereenkomst hoef je geen aparte vrijstellingsaanvraag in te dienen. Deze wordt automatisch toegekend bij de start van de opleiding indien alle voorwaarden die van toepassing zijn voldaan zijn. Deze opleidingen zijn in de VDAB-opleidingengids (www.vdab.be/opleidingen) te herkennen aan het VDAB-logo dat erbij staat.

TERUG NAAR BOVEN

Studietoelage

Voor het volwassenenonderwijs wordt in geen enkel geval een studietoelage toegekend. Aanvragen worden dus niet ingevuld, aangezien zij steeds tot een negatief resultaat leiden.

Aanwezigheid / afwezigheid

De aanwezigheden worden door de docent opgetekend bij aanvang van de les. I.v.m. verificatie vanwege het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, dient elke afwezigheid schriftelijk gestaafd te worden.

Om je de nieuwe leerstof en de vaardigheden van je opleiding goed eigen te maken, is het heel belangrijk dat je naar de les komt. Zo kan je nieuwe zaken optimaal opnemen en kan je docent jouw vorderingen opvolgen. Respecteer het begin- en einduur van de les. Als je meer dan 3 opeenvolgende lessen of meer dan 20 % van de totale lestijd niet gemeld afwezig bent, kan je uit de registers worden geschrapt.

Kan je door omstandigheden toch niet naar de les komen?
Verwittig dan zo snel mogelijk je docent of het secretariaat. Dit mag je mondeling, schriftelijk of per sms doen. Ben je regelmatig afwezig, dan kan je uitgesloten worden van deelname aan de lessen of de examens.

Kan je door omstandigheden niet op tijd in de les zijn of moet je de les vroeger verlaten?
Verwittig ook dan zo snel mogelijk je docent of het secretariaat. Als je zonder geldige reden niet op tijd in de les aanwezig bent, kan je docent je de toegang tot de les weigeren tot aan de pauze. Dit betekent dat je dan ongewettigd afwezig bent. Het vroegtijdig verlaten van de les kan enkel om gegronde redenen en in overleg met de docent.
Gebeurt dit regelmatig, dan kan je uitgesloten worden van deelname aan de lessen of de examens.

Kan je door omstandigheden (overmacht, ziekte of professionele redenen) niet aanwezig zijn op het examen?
Bespreek, indien mogelijk, de reden van je afwezigheid op voorhand met je docent. Als dit door overmacht niet kan, verwittig je de docent, het secretariaat of de directeur zo snel mogelijk na het examen. Je kan met je docent bespreken of een uitgesteld examen mogelijk is. Als je zonder te verwittigen afwezig bent, heb je geen recht op een uitgesteld examen en kan je niet slagen.

Hoe kan je je afwezigheid wettigen?
Vóór de les verwittig je je docent of het secretariaat mondeling of schriftelijk dat je niet naar de les kan komen. Je vermeldt daarbij de reden van je afwezigheid (ziekte, werk, sociale of familiale redenen, persoonlijke redenen, levensbeschouwelijke redenen, juridische of administratieve redenen of de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van het centrum door overmacht).
Je bezorgt ons indien mogelijk een schriftelijke verantwoording (bv. een doktersbriefje of een attest van je werkgever). Indien je gebruikmaakt van educatief verlof is een schriftelijke verantwoording altijd nodig.
Je bezorgt je attest zo snel mogelijk aan je docent. Als je meer dan 10 opeenvolgende kalenderdagen afwezig bent om medische redenen, bezorg je onmiddellijk een medisch attest aan het centrum.

Omstandigheden die een afwezigheid verantwoorden

   • Het centrum is door overmacht onbereikbaar of ontoegankelijk.
   • Medische redenen: je vraagt een schriftelijke verklaring van de behandelende arts. Indien geen arts werd geraadpleegd, volstaat een verklaring op eer.
   • Professionele redenen: je vraagt een schriftelijke verklaring van de werkgever. Als dit onmogelijk is (bv. zelfstandige of vrij beroep), volstaat een verklaring op eer.
   • Sociale of familiale redenen. Enkele voorbeelden: ziekte, huwelijk, geboorte, overlijden,… van familie of goede vrienden, verplichtingen n.a.v. de professionele activiteiten van de partner; activiteiten gerelateerd aan de school van een kind (oudercontact, informatieavond,…).
   • Persoonlijke redenen.
   • Levensbeschouwelijke redenen: cursisten krijgen de gelegenheid hun levensbeschouwelijke verplichtingen na te komen, ook als een feestdag niet officieel voorzien is in de schoolkalender.
   • Juridische of administratieve redenen.

Afwezigheid en educatief verlof
Bij cursisten die genieten van educatief verlof wordt elke niet-schriftelijk verantwoorde afwezigheid, zelfs van één lesuur, als ongewettigde afwezigheid beschouwd. De wettiging gebeurt met een officieel attest, bijvoorbeeld van een arts of de werkgever.
Indien je per afrekenperiode meer dan 10% van het aantal lestijden ongewettigd afwezig was, word je gedurende minimum 6 maanden geschorst voor het opnemen van educatief verlof. Inburgeraars moeten 80% van de lestijd aanwezig zijn om recht te hebben op een inburgeringsattest.

TERUG NAAR BOVEN


LEEFREGELS


Neutraliteit van het GO!

In het CVO mag er alleen na toelating van de directeur worden geafficheerd. Het is eveneens verboden om zonder toestemming bijeenkomsten te houden, geld in te zamelen of publiciteit te maken.

TERUG NAAR BOVEN


Afspraken

   1. Overeenkomstig de wet op de privacy speelt GO!CVO‑IVORAN alleen persoonlijke gegevens door na toelating van de betrokkene.
   2. Laat je persoonlijke spullen en andere waardevolle voorwerpen nooit onbeheerd achter in de gangen of de lokalen om diefstal en beschadiging te voorkomen. Het CVO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van voorwerpen, voor diefstal of voor beschadigingen. Wie opzettelijk materieel beschadigt of ontvreemdt, zal dit moeten vergoeden.
   3. Het kopiëren of wijzigen van software en ook het gebruik van onbekende of gekopieerde software op CVO-apparatuur is streng verboden. Buiten de lesuren is er geen toegang tot de PC-lokalen.
   4. Het is absoluut verboden te roken in de gebouwen van alle campussen van het centrum. Roken kan je enkel na 18.30 u. in de aangeduide open ruimte. Ook elektronische sigaretten vallen onder het rookverbod. Drugs zijn altijd verboden.
   5. Het gebruik van alcoholhoudende dranken is niet toegestaan, behalve in de lessen Koken.
   6. Het verbruiken van voedsel of drank kan enkel in de daartoe bestemde zones. Blikjes en ander afval worden in de juiste container gegooid.
   7. Het gebruik van een GSM tijdens de lessen moet beperkt worden tot noodoproepen en uitzonderlijke situaties. Bijzondere afspraken kunnen met de docent worden gemaakt.
   8. Als je met de auto komt, mag je enkel op de voorziene ruimte parkeren. Er mag niet op de voorbehouden plaatsen of op het grasperk geparkeerd worden. Als je met de fiets komt, maak dan zo mogelijk gebruik van de fietsenstalling (in de hoofdzetel Kapellen op de speelplaats). Het CVO is niet verantwoordelijk voor schade of diefstal.
   9. Beeld- en geluidsopnames zijn in het centrum enkel toegelaten na uitdrukkelijke toestemming van de directeur.
   10. Het centrum maakt in de loop van het schooljaar foto’s, video- en televisieopnames van cursisten tijdens verschillende evenementen. Die gebruiken we voor onze website en we illustreren er onze publicaties mee. Door het inschrijvingsformulier te ondertekenen, geef je hiervoor toestemming. Je kan je bij het maken van beeldmateriaal steeds verzetten tegen het gebruik ervan in publicaties.
   11. In het begin van een module stelt de docent een lijst op met zijn/haar contactgegevens en die van de cursisten. Deze gegevens mogen enkel gebruikt worden om informatie uit te wisselen die betrekking heeft op de lesactiviteiten (melden van afwezigheden, extra oefeningen, mee te brengen materiaal, …). In overeenstemming met de wet op de privacy mogen deze gegevens niet aan derden verstrekt worden.
   12. Door je inschrijving geef je toestemming aan het centrum om je studiebewijzen te raadplegen in de Leer- en Ervaringsbewijzen Databank (LED).

    TERUG NAAR BOVEN


Preventie & bescherming en brandveiligheid

   1. In GO!CVO-IVORAN wordt de Wet op het Welzijn van 04-08-96 strikt toegepast. Tijdens de praktijklessen is iedereen verplicht om de juiste en noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken.
   2. Alle cursisten van de technische en de praktijkvakken moeten het veiligheidsreglement lezen, ondertekenen en stipt naleven.
   3. Een set E.H.B.O. is beschikbaar in alle praktijklokalen en op het secretariaat.
   4. Bij brandalarm zijn alle cursisten verplicht de lokalen te verlaten onder leiding van de leerkrachten, zich naar het aangegeven verzamelpunt te begeven en de instructies van het personeel stipt op te volgen.Enkele richtlijnen in geval van evacuatie:
    • Verlaat het lokaal met je docent.
    • Blijf samen.
    • Blijf kalm.
    • Verlaat het gebouw langs de dichtstbijzijnde trap of uitgang.
    • Keer nooit terug.
   5. De verantwoordelijke voor preventie en veiligheid van het CVO is dhr. Jacky Staessens ([email protected] of tel 03/605 40 78).

    TERUG NAAR BOVEN


Verzekering

Je bent verzekerd voor lichamelijke schade bij een ongeval in alle gebouwen waar het CVO cursussen inricht. Je bent ook verzekerd op de weg van huis naar school en omgekeerd op voorwaarde dat je de kortste weg volgt en het ongeval binnen het normale tijdsgebruik valt. Ook tijdens door het CVO georganiseerde uitstappen ben je verzekerd.

Je moet het ongeval – samen met de namen van getuigen en verantwoordelijken voor het ongeval – onmiddellijk en uiterlijk de volgende werkdag melden aan de directeur.

De schoolverzekering komt maar tussen na terugbetaling van je medische kosten door je ziekenfonds of het RISIV. Cursisten die niet in orde zijn met hun ziekenfonds of het RISIV worden niet door de schoolverzekering gedekt. GO!CVO-IVORAN is niet aansprakelijk wanneer hen iets overkomt. Concreet betekent dit dat deze cursisten zelf voor alle kosten moeten instaan.

TERUG NAAR BOVEN


Orde- en tuchtmaatregelen

Een goede samenwerking tussen cursisten en personeel is een noodzakelijke voorwaarde voor een vlot functionerend CVO. Als deze samenwerking niet volgens de afspraken verloopt, kan het CVO passende ordemaatregelen nemen.

Als het gedrag van een cursist werkelijk een gevaar vormt voor het ordentelijk verstrekken van onderwijs, de goede werking van het centrum en/of de verwezenlijking van het pedagogisch project van het GO! in het gedrang brengt, kan de directeur een maatregel nemen.

Ordemaatregelen

Volgende ordemaatregelen zijn mogelijk:

   1. Ordemaatregelen die zowel door de directeur als door de docenten kunnen worden genomen
    • Een waarschuwing = mondeling.
    • Een vermaning = per brief.
    • Tijdelijke verwijdering uit de les = tot het einde van de les.
   2. Ordemaatregelen die enkel door de directeur kunnen worden genomen
    • Een begeleidingsovereenkomst: dit gebeurt schriftelijk.
     Wanneer je herhaaldelijk in de fout gaat, krijg je een overeenkomst waarin omschreven wordt wat uitdrukkelijk van jou wordt verwacht en wat de gevolgen zijn van het niet naleven van de bepalingen. De overeenkomst heeft een beperkte duur, wordt geregeld geëvalueerd en leidt uiteindelijk al dan niet tot het opstarten van de tuchtprocedure.

Binnen de drie dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) na kennisname van de ordemaatregel heb je recht op overleg met de directeur. Tegen een ordemaatregel kan geen beroep aangetekend worden.

Bewarende maatregel

De directeur kan je preventief schorsen als de feiten een dergelijke omvang aannemen dat men er zelfs aan denkt jou later definitief uit het centrum te verwijderen. De maatregel geldt zolang een tuchtonderzoek loopt en voor zover het belang van het onderwijs dit vereist. De preventieve schorsing kan onmiddellijk uitwerking hebben en wordt aan jou ter kennis gebracht.

TERUG NAAR BOVEN

Tuchtmaatregel

   1. De directeur of zijn afgevaardigde zal tuchtmaatregelen nemen als de ordemaatregelen geen effect hebben of bij zeer ernstige overtredingen. Hieronder vallen overtredingen zoals opzettelijke slagen en verwondingen toebrengen, bedreigingen uiten, opzettelijk essentiële veiligheidsregels overtreden, opzettelijk en blijvend de lessen en activiteiten storen, zware schade toebrengen of diefstal plegen. Voor elke schorsing en uitsluiting geldt dat de tuchtmaatregel altijd in overeenstemming moet zijn met de ernst van de feiten.
   2. Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:
    • Een tijdelijke uitsluiting uit een of meer cursussen.
     • Afwezigheden wegens tijdelijke uitsluiting als tuchtmaatregel worden van rechtswege als gewettigd beschouwd.
    • Een definitieve uitsluiting uit het CVO.
     • De directeur spreekt deze maatregel uit na voorafgaand advies van de betrokken docenten.
     • Een definitieve uitsluiting gaat onmiddellijk in na de schriftelijke kennisgeving van de maatregel aan jou tijdens het schooljaar en uiterlijk op 31 augustus.
     • Als je uit het centrum verwijderd werd, kan je het volgende schooljaar én het daaropvolgende schooljaar geweigerd worden in het centrum. Dit geldt ook voor het centrum of de centra waarmee ons centrum samenwerkt, voor zover de controversiële handelingen zich in dat ander centrum/andere centra hebben voorgedaan.
   3. Bij het nemen van een tuchtmaatregel worden in ieder geval de volgende regels gerespecteerd:
    • De intentie tot een tuchtmaatregel wordt aan jou schriftelijk ter kennis gebracht.
    • De tuchtmaatregel is in overeenstemming met de ernst van de feiten.
    • Je wordt, eventueel bijgestaan door een vertrouwenspersoon, voorafgaandelijk uitgenodigd voor een gesprek over de problemen.
    • Jij en je vertrouwenspersoon hebben het recht tot inzage van het tuchtdossier. In dit tuchtdossier wordt het advies van de betrokken leerkrachten opgenomen.
    • De beslissing wordt gemotiveerd. Er wordt aangegeven waarom jouw gedrag werkelijk een gevaar vormt voor het ordentelijk verstrekken van onderwijs en/of de verwezenlijking van het pedagogisch project van het GO! in het gedrang brengt. Bij definitieve uitsluiting wordt schriftelijk verwezen naar de mogelijkheid tot beroep met overeenkomstige procedure.
    • Je wordt vóór het ingaan van de tuchtmaatregelen schriftelijk op de hoogte gebracht van de genomen beslissing en van de ingangsdatum ervan.
    • Er wordt nooit overgegaan tot collectieve uitsluitingen.
   4. Alleen tegen definitieve uitsluiting als tuchtmaatregel kan in beroep worden gegaan.
    Het beroep moet schriftelijk (dit houdt in: gedateerd en ondertekend; met omschrijving van het voorwerp van beroep en motivering van de ingeroepen bezwaren) worden ingediend bij de algemeen directeur uiterlijk binnen de drie dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) nadat de maatregel werd meegedeeld. Het beroep kan best per aangetekend schrijven gebeuren. Zodoende kan bewezen worden dat het beroep tijdig ingediend werd. Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot de definitieve beslissing niet op.
   5. Beroepscommissie:
    • De algemeen directeur duidt de beroepscommissie aan en roept deze zo snel mogelijk samen.
    • De beroepscommissie bestaat uit interne en externe leden. De voorzitter van de beroepscommissie wordt door de algemeen directeur aangeduid onder de externe leden. Elk lid is stemgerechtigd en onderworpen aan de discretieplicht. Bij stemming moet er tussen de interne en externe leden pariteit zijn. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de beroepscommissie doorslaggevend.
    • De beroepscommissie hoort jou en de betrokken personen in kwestie.
    • De behandeling van het beroep door de beroepscommissie leidt tot:
     • een gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid wegens laattijdige indiening of het niet voldaan hebben aan de vormvereisten (gedateerd, ondertekend, met omschrijving van het voorwerp van beroep en de aanwezigheid van een motivering);
     • een bevestiging van de definitieve uitsluiting;
     • de vernietiging van de definitieve uitsluiting.
    • De algemeen directeur zal de gemotiveerde beslissing van de beroepscommissie aangetekend versturen uiterlijk 20 kalenderdagen volgend op het indienen van het beroep. De directeur ontvangt hiervan een afschrift. Bij overschrijding van deze termijn wordt de omstreden definitieve uitsluiting van rechtswege vernietigd.
    • Binnen het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is er geen verder beroep meer mogelijk tegen de in beroep genomen beslissing.
   6. Annulatieberoep
    Na uitputting van de hierboven beschreven beroepsprocedure kan je echter een annulatieberoep of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij de Raad van State indienen. Dit moet gebeuren binnen een termijn van zestig kalenderdagen nadat je kennis nam van de beslissing van de beroepscommissie, in overeenstemming met Titel 1, Hoofdstuk 1 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948. De procedure heeft geen opschortende werking. Dit betekent dat de beslissing waarmee je het niet eens bent onmiddellijk uitgevoerd kan worden.

    TERUG NAAR BOVEN


EVALUATIEREGLEMENT


Organisatie van de evaluatie & examenperiode

   1. GO!CVO-IVORAN hanteert een systeem van gespreide en permanente evaluatie, wat betekent dat je geëvalueerd wordt in de loop van de cursus. Voor sommige cursussen is ook een eindproef voorzien of wordt een eindexamen ingericht.
   2. De exacte data van de examens worden bepaald binnen het kader van de vakgroepwerking en bij de aanvang van de cursus door de docent bekendgemaakt.
   3. De module wordt afgesloten met de bekendmaking van de resultaten. Deze bekendmaking vindt plaats op de jaarlijkse proclamatie of uiterlijk vóór de start van een volgende reeks modules binnen hetzelfde studiegebied.
   4. De evaluatiecommissie kan in bijzondere gevallen en op vraag van de cursist of de docent een individuele wijziging van de evaluatiemodaliteiten toestaan. Deze worden in het dossier van de cursist opgenomen en schriftelijk aan de cursist meegedeeld.
   5. Er worden geen herexamens ingericht.

    TERUG NAAR BOVEN


De evaluatievorm

   1. De wijze van evalueren en de vorm van het examen worden bepaald door de directeur in samenspraak met de docenten en worden aan de cursisten meegedeeld door je docent. Hierbij wordt duidelijk vermeld:
    • In welke mate er bij de eindbeoordeling rekening wordt gehouden met permanente of gespreide evaluatie.
    • Onder welke vorm het examen wordt afgenomen: schriftelijk, mondeling, een praktische proef of een combinatie van bovenstaande vormen.
     Deze specifieke bepalingen per studiegebied zijn ook te raadplegen via onze website.
   2. De directeur kan op gemotiveerd verzoek een wijziging van de examenvorm toestaan.

    TERUG NAAR BOVEN


Deelname aan de examens

   1. Als regelmatige cursist kan je aan het examen deelnemen als je:
    • Regelmatige cursist bent.
    • Voldoet aan de toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het decreet van het volwassenenonderwijs van 15 juni 2007.
    • Je akkoord verklaard hebt met het centrumreglement en het agogisch project van het CVO.
    • Het cursusgeld hebt betaald.
   2. Als je langdurig of veelvuldig ongewettigd afwezig bent, kan je geschrapt worden als regelmatige cursist (zie ook hoger in het studiereglement onder “Aanwezigheid / afwezigheid“). Je bent dan verder uitgesloten van het examen.
   3. Indien je meer dan 1/4 van de totale lestijd gewettigd afwezig bent, kan je nog wel deelnemen aan het examen. Omdat het gedeelte “permanente of gespreide evaluatie” in voorkomend geval onvoldoende gestoffeerd zal zijn, kan je geen attest ontvangen van het desbetreffende leerjaar of module. Het examen geldt enkel als (een deel van) de toelatingsproef voor een vervolgmodule.
   4. Als je aan het examen wenst deel te nemen, moet je je op voorgeschreven dag, plaats en uur aanbieden.
   5. Als je niet wenst deel te nemen aan het examen, deel je dit zo vlug mogelijk mee aan de betrokken docent.

    TERUG NAAR BOVEN


Afwezigheid op of stopzetting van de examens

Bij afwezigheid op of stopzetting van de examens moet je vóór de aanvang van het examen (en in geval van overmacht zo snel mogelijk na het examen) de directeur of de docent verwittigen. Als je zonder verwittigen afwezig blijft, word je als niet geslaagd beschouwd.

TERUG NAAR BOVEN


Inhaalexamens

   1. Alleen de directeur kan een cursist toestaan om binnen dezelfde examenperiode een examen af te leggen op een ander tijdstip dan vastgesteld in de examenregeling.
   2. Als je meent recht te hebben op een inhaalexamen, vraag je dit via de docent aan de directeur. Je staaft je vraag tot inhaalexamen met een medisch attest of ander bewijsstuk. Geldige redenen voor afwezigheid op een examen zijn:
    • Ziekte.
    • Ander examen.
    • Werkverplichting.
   3. Afwezigheid o.w.v. vakantie wordt niet beschouwd als een geldige reden!

Een geldige afwezigheid houdt niet automatisch het recht op een inhaalexamen in. De directeur oordeelt in overleg met de docent en vóór de beraadslaging van de evaluatiecommissie over een eventueel inhaalexamen. In voorkomend geval wordt de nieuwe datum zo snel mogelijk aan de cursist meegedeeld.

TERUG NAAR BOVEN


Vrijstellingen

   1. De directeur kan – op advies van een evaluatiecommissie – beslissen vrijstellingen te verlenen voor een deel van een opleiding. De vrijstelling geldt zowel voor de lessen als voor de examens en leidt meestal tot een studieduurverkorting.
   2. Bij de inschrijving verzoek je schriftelijk om een vrijstelling te verkrijgen. Je motiveert het vrijstellingsverzoek met de nodige documenten ter staving. Wie het vrijstellingsverzoek niet kan motiveren, kan een toelatingsproef of niveautest afleggen. De proeven hebben plaats op vastgestelde tijdstippen of op afspraak. Op aanvraag kan je een afschrift van het ondertekende vrijstellingsattest bekomen.
   3. Je kan beroep aantekenen tegen de beslissing over de niet-toekenning van een vrijstelling. Je volgt hiertoe de procedure zoals geschetst onder Beroepsprocedure tegen de beslissing van de evaluatiecommissie.

    TERUG NAAR BOVEN


De evaluatiecommissie

Samenstelling

   1. De directeur richt per studiegebied (eventueel onderverdeeld per niveau) een evaluatiecommissie op en regelt de werking van het examensecretariaat.
   2. De stemgerechtigde leden van de commissie zijn: de directeur (voorzitter) of zijn afgevaardigde en de docenten en trajectbegeleiders van het vak of van het studiegebied waartoe het vak behoort. Elk stemgerechtigd lid heeft één stem.
   3. De directeur kan andere (niet-stemgerechtigde) leden tot de commissie toelaten (opleidingscoördinator, secretaris, externe juryleden, de ombudsdienst).

Verantwoordelijkheid

   1. De commissie beslist aan de hand van de resultaten van de permanente of gespreide evaluatie en –indien van toepassing-  van het eindexamen. De evaluatiecommissie beslist of je geslaagd of niet geslaagd bent.
   2. De docent heeft de resultaten van de permanente of gespreide evaluatie vóór de beraadslaging bij je examendocument gevoegd.
   3. Bij fraude, gepleegd door een cursist, beslist de commissie over de gevolgen.
   4. De commissie is bevoegd voor alles wat niet expliciet in dit evaluatiereglement vermeld staat.

    TERUG NAAR BOVEN

Wijze van beraadslaging

   1. De stemgerechtigde leden van de commissie hebben de plicht de beraadslaging bij te wonen. Alleen in geval van overmacht kan hiervan afgeweken worden. Om geldig te beraadslagen moet ten minste de helft van de stemgerechtigde leden van de commissie aanwezig zijn.
   2. Elk stemgerechtigd lid heeft één stem. Bij gebrek aan unanimiteit wordt beslist bij meerderheid van stemmen via handopsteken.
   3. Een lid kan niet deelnemen aan de beraadslaging en stemming over examens van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad.
   4. Op verzoek van twee of meer leden, of van de ombudsvrouw, wordt de stemming geheim en schriftelijk gehouden.
   5. De leden van de commissie bewaren het geheim van de beraadslaging.

Bekendmaking van de examenresultaten

   1. Een regelmatige cursist heeft recht op het behalen van het betreffende studiebewijs. De opleidingen van ons CVO volgen een leerplan en een structuurschema die werden goedgekeurd door het Departement Onderwijs van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming en leiden bijgevolg tot een studiebewijs dat erkend wordt door de Vlaamse Gemeenschap. Geslaagde cursisten krijgen na het afsluiten van de examenperiode een deelcertificaat met vermelding van het behaalde percentage. Wanneer alle modules van een opleiding werden doorlopen en behaald, wordt een certificaat van de Vlaamse Gemeenschap uitgereikt.
   2. Je hebt inzagerecht in je kopij van het afgelegde examen en in je proeven van de permanente of gespreide evaluatie. Dit gebeurt klassikaal tijdens het laatste contactmoment. De exacte datum van dit laatste contactmoment vind je op je inschrijvingsformulier.

    TERUG NAAR BOVEN

Fraude

Iedere docent ziet er op toe dat de evaluatie eerlijk verloopt. Als je betrapt wordt op bedrog, verwittigt de docent de directeur. Je wordt zo snel mogelijk gehoord door de voorzitter van de evaluatiecommissie of diens afgevaardigde, in aanwezigheid van de docent en eventueel ook de ombudsvrouw. De evaluatiecommissie bepaalt de uiteindelijke sanctie.

De ombudsdienst

   1. De ombudsdienst wordt bij het begin van het schooljaar door de directeur aangeduid en bekendgemaakt (zie verder onder “Klachtenreglement“). De ombudsdienst treedt op als bemiddelaar tussen jou en de evaluatiecommissie. Zij onderzoekt alle klachten i.v.m. de evaluatieregeling, het verloop van de evaluaties en de deliberatie.
   2. De ombudsvrouw heeft het recht aanwezig te zijn op de deliberatie en alle nodige inlichtingen te vragen over de evaluaties van de leden van de evaluatiecommissie, zowel voor als tijdens de deliberatie. Zij is gehouden tot geheim van de beraadslagingen. De ombudsvrouw is in géén geval stemgerechtigd lid van de evaluatiecommissie.
   3. Indien je tijdens of onmiddellijk na een evaluatie meent dat er onregelmatigheden zijn gebeurd, dan kan je tot drie dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) na de evaluatie klacht indienen bij de ombudsdienst. De voorzitter van de evaluatiecommissie of zijn afgevaardigde stelt een onderzoek in en kan beslissen de evaluatie of een deel van de evaluatie te laten overdoen. Deze procedure moet binnen de drie dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) na indiening van de klacht afgehandeld zijn.

    TERUG NAAR BOVEN

Beroepsprocedure tegen de beslissing van de evaluatiecommissie

Bezwaar
   1. Als je de beslissing van de evaluatiecommissie niet kan aanvaarden, kan je ten laatste op de derde dag (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) na bekendmaking van de beslissing je bezwaren bekendmaken. Dit kan via een persoonlijk onderhoud met de afgevaardigde van het centrumbestuur of de voorzitter van de evaluatiecommissie (of zijn afgevaardigde). De datum van het onderhoud wordt schriftelijk meegedeeld en vindt plaats binnen een termijn van drie dagen volgend op jouw aanvraag naar een onderhoud (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend). Tijdens dit onderhoud zal je inzage krijgen in het dossier en worden de elementen aangegeven die geleid hebben tot de genomen beslissing. Er zijn drie mogelijkheden:
    • Je bent ervan overtuigd dat de evaluatiecommissie de juiste beslissing heeft genomen en dan is de betwisting van de baan. De betwisting wordt ingetrokken.
    • De afgevaardigde van het centrumbestuur of de voorzitter van de evaluatiecommissie (of zijn afgevaardigde) meent dat je redenen aandraagt die het overwegen waard zijn. In dit geval roept hij de evaluatiecommissie zo spoedig mogelijk opnieuw bijeen en wordt de aangevochten beslissing opnieuw overwogen. De evaluatiecommissie kan dan ofwel haar beslissing herzien en dan is het probleem opgelost, ofwel haar beslissing handhaven en dan blijft het probleem bestaan. Als de evaluatiecommissie opnieuw bijeenkomt, zal deze jou het resultaat van de bespreking schriftelijk en gemotiveerd meedelen, ongeacht het resultaat van de deliberatie.
    • De afgevaardigde van het centrumbestuur of de voorzitter van de evaluatiecommissie (of zijn afgevaardigde) meent dat de aangebrachte elementen geen nieuwe bijeenkomst van de evaluatiecommissie noodzakelijk maken. Dit wordt dan gemotiveerd aan jou meegedeeld. Wanneer je het daarmee oneens bent en je de genomen beslissing onjuist vindt, blijft de betwisting bestaan.

     TERUG NAAR BOVEN

Beroep

Als de betwisting blijft bestaan, kan je binnen een termijn van drie dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) na de betekening van de betwiste beslissing schriftelijk beroep aantekenen bij de algemeen directeur. Het schriftelijk beroep moet gedateerd en ondertekend zijn, met omschrijving van het voorwerp van beroep en motivering van de ingeroepen bezwaren.
De beroepsprocedure kan enkel worden opgestart, als gebruikgemaakt werd van het recht op overleg met de afgevaardigde van het centrumbestuur of de voorzitter van de evaluatiecommissie (of zijn afgevaardigde), zoals hierboven besproken.

De algemeen directeur stelt de beroepscommissie samen. De beroepscommissie bestaat uit twee geledingen: een interne en een externe geleding. De voorzitter van de beroepscommissie wordt door de algemeen directeur aangeduid onder de externe leden.

Beslissing van de beroepscommissie

De beroepscommissie beslist geldig als er evenveel interne als externe leden van de beroepscommissie aanwezig zijn. De beroepscommissie hoort jou en de betrokken personen. De behandeling van beroep door de beroepscommissie leidt tot:

   • Een gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid wegens laattijdige indiening of het niet voldaan hebben aan de vormvereisten (gedateerd, ondertekend, met omschrijving van het voorwerp van beroep en de aanwezigheid van een motivering).
   • Een bevestiging van de beslissing van de evaluatiecommissie.
   • De vervanging door een ander evaluatieresultaat.

Elk lid van de beroepscommissie is stemgerechtigd en onderworpen aan de discretieplicht. Bij de stemming moet er pariteit zijn tussen de interne en externe leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de beroepscommissie doorslaggevend.
Het resultaat van het beroep wordt jou schriftelijk en gemotiveerd ter kennis gebracht binnen een termijn van 20 kalenderdagen na het indienen van het beroep. In het geval een vervolgmodule in de sequentiële volgorderelatie start terwijl de procedure loopt wordt je toegelaten tot die module in afwachting van de afhandeling van het beroep.

Binnen het GO! zelf is er na deze procedure geen verder beroep meer mogelijk.

Annulatieberoep

Als de beroepsprocedure binnen het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is uitgeput, kan je evenwel een annulatieberoep of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij de Raad van State indienen binnen een termijn van zestig kalenderdagen nadat je kennis nam van de beslissing van de beroepscommissie. De procedure heeft geen opschortende werking. Dit betekent dat de beslissing waarmee je het niet eens bent, onmiddellijk uitgevoerd kan worden.

TERUG NAAR BOVEN


KLACHTENPROCEDURE


De klachtenprocedure van het CVO

   1. De klachtenprocedure van het CVO wordt gefaciliteerd vanuit de ombudsdienst van het CVO. De taak van de ombudsman of -vrouw omvat onder meer:
    • Onafhankelijke bemiddeling in geval van een geschil tussen jou en een docent dat niet rechtstreeks met de betrokken docent kan opgelost worden.
    • Onderzoeken van alle klachten i.v.m. de evaluatieregeling, het verloop van de evaluaties, de deliberatie (zie hoger onder “Evaluatiereglement“).
    • Aanwezig zijn op deliberaties en toezien op het correcte verloop ervan.
     De ombudsman of -vrouw is in geen enkel geval stemgerechtigd (zie hoger onder “Evaluatiereglement“).
   2. De ombudsman of -vrouw verzekert volledige discretie en zal niets ondernemen zonder jouw toestemming. Hij/zij tracht een oplossing te bekomen voor het probleem, rekeninghoudend met de belangen van alle betrokken partijen.
   3. Voor het schooljaar 2016-2017 werd Kelly De Keersmaecker aangeduid als ombudsvrouw. Wie een afspraak wil maken, kan de ombudsvrouw contacteren via [email protected] of telefonisch:
    • 03/317 09 41, op dinsdag tussen 9 u. en 14 u.
    • 03/317 11 95, op donderdag tussen 11 u. en 13 u.

Welke klachten kan je indienen?

Klachten kunnen gaan over de werking van het CVO of over een concrete handeling of beslissing van een personeelslid van het CVO.

Waar kan je met een klacht terecht?

   1. Als je een klacht hebt, probeer je deze eerst rechtstreeks via de directeur op te lossen.
   2. Kom je na overleg met de directeur niet tot een akkoord of handelt de klacht over het optreden van de directeur zelf, dan kan je een schriftelijke klacht indienen bij de algemeen directeur van de scholengroep, die dan de behandeling van de klacht op zich neemt.
    Dit schrijven wordt gericht aan:
    Mevrouw Danielle Van Ast
    Algemeen Directeur a.i. van GO! Scholengroep Antwerpen
    Thonetlaan 106A – 2050 Antwerpen
    E-mail: [email protected]

    TERUG NAAR BOVEN

Hoe dien je een klacht in?

Je kan je klacht melden via telefoon, e-mail of het klachtenformulier op http://www.antigon.be/.

Opdat een klacht kan behandeld worden, mogen de volgende gegevens niet ontbreken:

   • Je naam, adres en telefoonnummer.
   • Wat er gebeurd is en wanneer.
   • In welk centrum het gebeurd is (als je een klacht indient bij de algemeen directeur van de scholengroep).

Waarop is de klachtenprocedure  niet van toepassing?

   • Een klacht die over het algemeen beleid of regelgeving van de Vlaamse overheid gaat.
   • Een klacht die betrekking heeft op feiten waarover eerder een klacht is ingediend en die al werd behandeld.
   • Een klacht die betrekking heeft op feiten die langer dan één jaar voor de indiening van de klacht hebben plaatsgevonden.
   • Een kennelijk ongegronde klacht.
   • Een klacht waarvoor men geen belang kan aantonen.
   • Een klacht over feiten of handelingen waarvoor in een georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheid voorzien is en waarvoor deze beroepsmogelijkheid nog niet werd benut, bijvoorbeeld bij orde- en tuchtmaatregelen. Klachten over de behandeling zelf van georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheden zijn wel mogelijk, bijvoorbeeld te lange behandeltermijnen, geen antwoord op briefwisseling, onvoldoende informatieverstrekking.
   • Een klacht over een feit dat het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke procedure.
   • Een anonieme klacht.
   • Beslissingen waarvoor in het centrumreglement in een beroepsprocedure is voorzien.

Hoe verloopt de behandeling van een klacht?

   1. Binnen een termijn van 10 kalenderdagen bevestigt de directeur of algemeen directeur de ontvangst van de klacht (behoudens de regeling m.b.t. de ombudsdienst).
   2. Indien de klacht niet wordt behandeld, dan word je daarvan met vermelding van de reden, schriftelijk op de hoogte gebracht.
   3. Als de klacht wel wordt behandeld, dan volgt er een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht. Je wordt op de hoogte gebracht van het resultaat van dit onderzoek. Een klacht wordt afgehandeld binnen een termijn van 45 kalenderdagen vanaf het ogenblik waarop de klacht het CVO of scholengroep bereikt.

Als je een klacht indient tegen een bepaalde beslissing, betekent dit niet dat deze beslissing wordt uitgesteld.

TERUG NAAR BOVEN


De Vlaamse Ombudsdienst, AHOVOKS & andere diensten

   1. Als je niet tevreden bent over de wijze waarop je klacht behandeld werd of over het resultaat van je klachtenbehandeling, kan je met je klacht terecht bij het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS).
   2. Als je klachten hebt in verband met discriminatie en racisme kan je terecht bij het Interfederaal gelijkekansencentrum op het telefoonnummer 02 212 30 00. Meer informatie vind je terug op http://unia.be/nl.
   3. Klachten die betrekking hebben op de principes van zorgvuldig bestuur kunnen worden ingediend bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur. Zorgvuldig bestuur betekent dat scholen zich in de dagelijkse werking aan een aantal principes moeten houden, met name:

TOT SLOT


  1. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaar je je akkoord met het centrumreglement. Een samenvatting van dit centrumreglement kan je nalezen op de rugzijde van je inschrijvingsformulier, dat je ontvangt bij inschrijving. De integrale tekst van het centrumreglement kan je op eenvoudig verzoek verkrijgen via het secretariaat.
  2. Indien je binnen de drie werkdagen na ondertekening van het inschrijvingsformulier geen schriftelijk bezwaar hebt aangetekend bij de directeur m.b.t. het centrumreglement, dan concludeert GO!CVO-IVORAN hieruit dat je de doelstellingen, de leefregels en het agogisch project van het CVO onderschrijft en het centrumreglement goedkeurt.
  3. Het CVO kan een cursist die het centrumreglement niet goedkeurt, weigeren. In dat geval wordt het cursusgeld, na het overhandigen van het originele inschrijvingsformulier, volledig terugbetaald.
  4. Je hebt het centrumreglement gelezen. Goede en duidelijke afspraken zijn nodig voor een aangenaam klimaat in het centrum, zodat elke cursist zich er goed kan voelen. Het centrumreglement is echter veel meer dan een opsomming van regeltjes. Het is de vertaling van de cultuur in ons centrum en van ons agogische project.
  5. Mocht je nog vragen hebben over dit centrumreglement, dan kan je altijd bij ons terecht voor bijkomende uitleg.

   TERUG NAAR BOVENmig